Klauzula informacyjna Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r. z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781), dalej „RODO”, informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Grabowo 2, 81‑265 Gdynia, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Barbara Matczyńska-Zatarska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie prawa/obowiązku edukacyjnego oraz realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych placówki.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa oświatowego lub na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
 5. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt. W  przypadku udzielenia zgody – do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
 6. Pani/Pana  dane mogą być przekazywane m.in. Organowi Prowadzącemu Szkołę, Kuratorium Oświaty, Centrum Usług Przedszkoli i Szkół, operatorowi pocztowemu, a także dostawcom usług, z którymi Placówka zawarła umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostaną Państwo odrębnie poinformowani.

 7. Przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
  • prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody),
  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00‑193 Warszawa.

 


 

Klauzula informacyjna
dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu wizyjnego

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r. z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.), dalej „RODO”, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Grabowo 2, 81‑265 Gdynia; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Barbara Matczyńska-Zatarska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Celem przetwarzania jest zapewnienie bezpieczeństwa osób (uczestników zajęć, pracowników, kontrahentów) i ochrony mienia państwowego placówki oraz przeciwdziałanie naruszeniom prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu zapewnianie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zajęć, nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym administracji i obsługi w czasie zajęć organizowanych przez MDK w Gdyni – zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6 oraz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).
 5. Monitoring obejmuje powierzchnię taki jak: obszar terenu zewnętrznego – wejście główne do budynku, klatka schodowa, korytarze.
 6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka pozyskane w drodze monitoringu będą przechowywane maksymalnie 7 dni od dnia nagrania. Następnie dane ulegają usunięciu poprzez ich nadpisanie na urządzeniu rejestrującym obraz.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego (np. policja, służby porządkowe, prokuratura, sądy, administratorzy monitoringu), oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z placówką przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni.
 8. Dane zgromadzone z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 • ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 1. Administrator informuje, że ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00‑193 Warszawa.

 

Klauzula informacyjna Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni
dotycząca nauczania zdalnego

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. U. UE. L 2016.119.1 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Grabowo 2, 81‑265 Gdynia; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Barbara Matczyńska-Zatarska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Administrator przetwarza dane niezbędne do założenia konta w odpowiednim – dedykowanym systemie zdalnego nauczania.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe, wykonując zadania realizowane w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c RODO), do których należy świadczenie usług edukacyjnych i opiekuńczo‑wychowawczych w związku z art. 35 i 44a ustawy Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19.
 5. Administrator w zdalnym prowadzeniu zajęć wykorzystuje narzędzia informatyczne, m.in. takie jak: platforma edukacyjna, narzędzia do e‑learningu, pocztę elektroniczną i komunikatory internetowe, np. Skype, MS Teams, Facebook Messenger, Zoom.
 6. Odbiorcą danych osobowych niezbędnych do zapewnienia zdalnego nauczania mogą być dostawcy usług internetowych, których serwery znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Portale telekomunikacyjne obsługują globalną infrastrukturę i przetwarzają dane zarówno na terenie EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), jak i poza nim.
 7. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania MDK w Gdyni w związku z wprowadzeniem nauczania na odległość oraz udokumentowania korzystania przez ucznia ze zdalnej formy edukacji.
 9. Posiada Pani/Pan prawo:
 • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo ich sprostowania,
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 1. ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00‑193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 

Klauzula informacyjna Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni
dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19,
 • ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • 6 ust. 1 lit d oraz art. 9 ust. 2 lit i Rozporządzenia RODO.

Przepisy te nakładają, m.in. na placówki oświatowe, przekazanie niektórych danych osobowych osób zakażonych oraz tych, które miały z nimi kontakt, Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu (Sanepidowi) w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym. Dane te obejmują m.in.:

 • imię i nazwisko;
 • datę urodzenia;
 • numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru – serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych;
 • płeć;
 • adres miejsca zamieszkania;
 • informacje o aktualnym miejscu pobytu;
 • numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej.

Oznacza to, że działania podjęte przez MDK w Gdyni na polecenie Państwowego Inspektora Sanitarnego w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym są uzasadnione prawnie i nie naruszają przepisów o ochronie danych.

MDK Gdynia - Kontakt

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (58) 698-63-02

kontakt